Delphi Nesneleri

Delphi Nesneleri

Nesne yönelimli programlama nesnelerle çalışmak demektir. Bir windows programında karşımızdaki her görsel eleman bir nesnedir. En başta windows pencereleri (delphideki formlar) birer nesnedir. Formlar içlerinde diğer windows nesnelerini barındırırlar.

Delphi’nin çok geniş bir kontrol kütüphanesi vardır. Bu kütüphanenin elemanları nesne repertuarında (component palette) gruplandırılmış olarak yer alır. Bu gruplar: Standart, Additional, Win32 … şeklinde delphi ekranının sağ üst köşesinde yer alır. Nesne repertuarını aşağıdaki resimde görmek mümkündür.

TEdit Nesnesi

Bilgi girişi yapılabilen nesnelerdir.

AutoSelect TRUE ise tab tuşu ile focus yapıldığında edit içindeki bilgiyi seçili hale getirir.

AutoSize TRUE ise edit içindeki yazının fontu değiştiğinde editin büyüklüğüde değişir.

CanUndo TRUE ise önceki yazı geri alınabilir.

CharCase Edit içindeki yazıları büyük, küçük harfli olması sağlanabilir.

HideSelection TRUE ise edit aktifliğini kaybederken seçilmiş yazılar varsa seçilmişlik kaybolur.

SelStart Şeçme işleminin kaçıncı karekterden başladığını gösterir.

SelLength Kaç karekter seçildiğini gösterir.

SelText Seçilen karekterleri gösterir.

SelectAll Edit içindeki tüm yazıyı seçili hale getirir.

Clear Edit içindeki yazıyı temizler.

ClearSelection Seçili kısmı siler.

MaxLength Edite en fazla kaç karekter girilebileceğini gösterir.

Modified Edit içindeki yazılarda değişme meydana geldiğinde TRUE değerini alır

RaadOnly TRUE ise edit içindeki karekterler değiştirilemez

Text Edit içindeki yazıyı gösterir.

GetLenText Edit içindeki karekter sayısını verir.

CopyToClipboard Edit içindeki yazıyı clipboarda kopyalar.

CutToClipboard Edit içindeki yazıları clipboarda kopyalar ve editi temizler.

PasteFromClipboard Clipboarddaki yazıyı edite kopyalar

 TLabel Nesnesi

TLabel nesnesi etiket yazılar için kullanılır.

Transparent TRUE ise label’in arka planının görülmesini sağlar(şeffaflaştırır).

FocusControl Kısayol tuşu tanımlanırsa focusu kime devredeceğini gösterir.

WordRap Label üzerindeki yazılar labelın büyüklüğünü aşarsa bir alt satıra geçmesini sağlar.

ShowAccelChar TRUE ise başına & işareti koyulan karekterin altı çizili olarak gösterilir,

kısa yol tuşu olarak kullanılır.

TMemo Nesnesi

Çok satırlı bilgi girişlerinin yapıldığı nesnelerdir.

Alignment Memo içindeki sayıların sağa sola ortaya konuçlanmasını sağlar.

Lines Memodaki satırları öğrenmeye ve değiştirmeye yarar.

Momo1.Lines[5]:=’Seni seviyem’;    ifadesi 6. satıra Seni seviyem yazar.

Memo1.Lines.Strings[6]:=’Bende’;  ifadesi 7. satıra Bende yazar.

Lines.Count Memodaki satır sayısını verir.

Lines.Add Memoya satır ekler.  Memo1.Lines.Add(‘Sevmek güzeldir’);

Lines.Insert Araya satır ekler.    Memo1.Lines.Insert(3, ‘Sende seviyo musun’);

Lines.Exchanges İki satırın yerini değiştirir. Memo1.Lines.Exchanges(4,6);

Lines.Move Satırın yerini değiştirir.  Memo1.Lines.Move(2,3);

Lines.IndexOf Verilen değerin memoda kaçıncı satırda olduğunu verir. Değeri bulamazsa -1 değeri döner.

Memo1.Lines.IndexOf(‘Bende’);

Lines.SaveToFile Memodaki yazıyı dosyaya kaydeder.  

 Memo1.Lines.SaveToFile(‘Deneme.txt’);

Lines.LoadFromFile Memoya dosyadan bilgi yükler.  Memo1.LoadFromFile(‘Autexec.bat’);

WantReturn TRUE ise enter tuşu imleci bir alt satıra geçirir

WantTab Tab tuşu normalde form üzerindeki nesneleri dolaşmak için kullanılır. TRUE değerini alırsa bu özelliğini kaybeder ve memo içinde kullanılmaya başlanır.

ScrollBars Memo içindeki yazılar memoya sığmadığı zaman kaydırma çıbukları ekler.

TButton Nesnesi

Komut düğmeleridir.

Cancel TRUE ise cancel tuşu bu button için kullanılır.

Default TRUE ise enter tuşu bu button için kullanılır.

ModalResult Buttona basıldığında çeşitli sonuçlar dönderebilir. Seçilene göre değişik komutlar çalışabilir.

TCheckBox Nesnesi

Seçenek kutucuklarıdır.

AllowGrayed TRUE ise CheckBox’ın gri hale de gelmesini sağlar.

Checked TRUE ise onaylı demektir.

State CheckBox’ın durumunu öğrenmeye, değiştirmeye yarar.

TRadioButton

Radyo butonu şeklindeki seçenek kutucuklarıdır. Aynı taşıyıcı üzerindekilerden sadece bir tanesi işaretlenebilir.

TListBox

Belli elemanları listelemeye yarar.

Column Elemanların kaç kolonla sıralanacağını gösterir.

ExtendedSelect TRUE ise parçalı olarak birden fazla eleman seçilebilmesine olanak verir.

Items Listedeki elemanları öğrenmeye ve değiştirmeye yarar. TListBox1.Items[3]:=’Delphi’;

Item.Add Yeni elemanlar eklenmesini sağlar.  ListBox1.Items.Add(‘mamy’);

Items.Insert Araya eleman ekler. ListBox1.Items.Insert(7, ‘İstanbul’);

Items.Count Eleman sayısını verir.

Items.ItemIndex Seçili nesnenin indexini verir.

TopIndex Ekranda en üstte görülen elemanın indeksini öğrenmeye ve değiştirmeye yarar.

ListBox1.TopIndex:=3;

Items.IndexOf Verilen elemanın kaçıncı olduğunu dönderir.   ListBox1.Item.IndexOf(‘Mami’);

Items.Move Elemanın yerini değiştirir.  Items.Move(4, 7);  4.satırı 7.satıra taşır.

Items.Delete Eleman siler.  ListBox1.Items.Delete(9);

Items.Exchange İki öğenin yerini değiştirir.  ListBox1.Items.Exchange(5,2);

Items.LoadFromFile Elemanları dosyadan yükler.   ListBox1.Items.LoadFromFile(‘Deneme.txt’);

Items.SaveToFile Elemanları dosyaya kaydeder. ListBox1.Items.SaveToFile(‘Dersler.dat’);

IntegralHeight TRUE ise elemanın hepsi gösterilir. Parçalı, yarım  gösterim kapatılır.

ItemHeight Elemanların yüksekliğini belirler. Style özelliği lbOwnerDrawFixed olmalı

MultiSelect TRUE ise çoklu seçime izin verir.

Style Elemanları nasıl göstereceğini verir.

Standart : Bütün elemanlar aynı yüksekliktedir.

lbOwnerDrawFixed: Bütün elemanlar aynı yükseklite olmak üzere ItemHeight ile düzenlenebilir.

lbOwnerDrawVariable: Elemanlar farklı yüsekliklerde ayarlanabilir.

SelCount Çoklu seçimlerde kaç tane elemanın seçildiğini verir.

Selected Belirli bir elemanın seçili olup olmadığını sorgular.   Selected[7] gibi.

Sorted Elemanları sıralı olarak listeler.

TComboBox

Aşağıya doğru açılan liste kutusudur.

DropDownCount ComboBox açıldığında kaç satırın listelenceğini tanımlar.

MaximumLength Elemanların en fazla uzunluğunu verir.

Style ComboBox’ın tipini belirler.

Items TListBox’taki gibidir.

Text ComboBox’ın seçilen elemanını verir.

TGroupBox

Nesneleri gruplamaya yarar. Taşıyıcı bir nesnedir. Mesela  bu nesne silinirse içindeki nesnelerde silinir.

TPanel

Düz taşıyıcı bir nesnedir.

TRadioGroup

RadioButtonları gruplandırmaya yarar.

Items. Bu özellik ile butonlar eklenebilir.

ItemIndex İşaretli olan elemanın indexini verir

Colums Elemanların kaç sütünla dizileceğini belirtir.

TFrame

Form gibi bir taşıyıcı bir nesnedir. Ancak Frameler yeni bir nesneymiş gibi başka formlarda kullanılabilir. Tek başlarına kullanılamazlar. Yeni bir frame oluşturmak için File menüsünden New Frame seçilir. Frame oluşturulup kaydedildikten sonra component paletten TFrame nesnesiyle kullanılabilir. Yani önce Frame yaratmanız. gerekir. Tüm özellikleri formlar gibidir.

TAction

Belli komutları içinde barındıran bir nesnedir. Aynı komutlar çeşitli yerlerde kullanılacaksa işleri kolaylaştırır. Çift tıkladığınızda açılan pencereden kendi komutlarınızı ve ya tanımlı komutları seçebilirsiniz. Bu komutları kullanabilmek için nesnelerin Action kısmında belirtmeniz yeterlidir.

TMainMenu

Ana menü oluşturmaya yarayan nesnedir. Çift tıkladığınızda veya Items özelliğine tıkladığınızda açılan pencereden menüler tanımlanır. ImageList özelliği ile TImageList nesnesiyle seçilen iconların menülerle kullanılmasını sağlar.

TImageList

Bu nesne çeşitli iconları, resimleri liste halinde toplamanızı ve onları icon kullanlabilecek nesnelerde kullanmanızı sağlar. Çift tıkladığınızda açılan pencereden iconlar seçilebilir. Iconların genişliği ve yükseklikleri ayarlanabilir. Image kullanılabilecek nesnelerin(Mesela menülerde, speedbuttonlarda) ImageList özelliğinde belirtirseniz ilk imaj ilk elemana, sonraki imaj sonraki elemana otomatik olarak atanır.

İsterseniz daha sonra da değiştirebilirsiniz.

Delphi örnek projeler ve kaynak kodlara buradan erişebilirsiniz.