Delphi Program İpuçları Yazı Tipini Değiştirme

Delphi Program İpuçları Yazı Tipini Değiştirme

Windows'ta hemen hemen her GUI öğesi kullanılabilir. Bir kullanıcı fareyi bir öğenin üzerine getirdiğinde, yardım metni içeren küçük bir pencere açılır. İpucu penceresi font davranışını değiştirmek mümkün mü? Tabii ki…

Embarcadero Delphi yani Delphi konsol, internet, masaüstü ve mobil uygulamalar için tümleşik geliştirme ortamı sunar. Delphi’nin derleyicileri, kendi Pascal dialekti olan Object Pascal’ı kullanarak Windows NT, Mac OS X, iOS ve Android için kodlar üretebilir.

Delphi’yi açtığınızda karşınıza gelen ortamı, IDE denmektedir. IDE, Entegre Geliştirme Ortamı demektir. IDE program yazarken işlerinizi kolaylaştıracak birçok araca ve özelliğe sahiptir.

Delphi örnek projeler ve kaynak kodlara buradan erişebilirsiniz.

İpucu metninin yazı tipini, boyutunu ve stilini değiştirmek için bu kodu kullanın:

unit  Unit1 ; 
 
 interface 
 
 uses 
  Windows ,  Messages ,  SysUtils ,  Variants ,  Classes ,  Graphics ,  Controls ,  Forms , 
  Dialogs ,  StdCtrls ; 
 
 type 
  TForm1  =  class ( TForm ) 
   Button1 :  TButton ; 
   procedure  FormCreate ( Sender :  TObject ) ; 
  end ; 
 
 type 
  TExHint  =  class ( THintWindow ) 
  public 
   constructor  Create ( AOwner :  TComponent ) ;  override ; 
  end ; 
 
 var 
  Form1 :  TForm1 ; 
 
 implementation 
 
 {$R *.dfm} 
 
 constructor  TExHint . Create ( AOwner :  TComponent ) ; 
 begin 
  inherited  Create ( AOwner ) ; 
  with  Canvas . Font  do 
  begin 
   Name   :=  'Verdana' ; 
   Size   :=  Size  +  15 ; 
   Style  :=  [ fsBold ,  fsItalic ] ; 
  end ; 
 end ; 
 
 procedure  TForm1 . FormCreate ( Sender :  TObject ) ; 
 begin 
  HintWindowClass   :=  TExHint ; 
 end ; 
 
 end .