Delphi Döngü Kullanımı (Delphi Cycle Usage) – Delphi Programlama

Delphi Döngü Kullanımı (Delphi Cycle Usage) – Delphi Programlama

Programlar normalde satır satır çalışırlar. İstenilirse belirli şartlar aranarak programın bir kısmının çalıştırılmasını veya çalıştırılmaması sağlayabiliriz.

İf Yapısı

İf- şart yapısı bütün programlama dillerinde olan, bazı şartların gerçekleşmesi durumunda ve gerçekleşmemesi durumunda ayrı-ayrı kodların çalıştırılmasına imkan veren yapıdır.

Şart gerçekleşmesi halinde Then deyiminden sonraki satır işletilir. Gerçekleşmemesi durumunda ise Else deyiminden sonraki satır işletilir.

Şartın gerçeklememesi durumunda çalışacak Else bloğu istenirse verilmeyebilir.

Tek satırlık ifadelerde Begin-End deyimi kullanılmayabilir.

Şart içerisinde birden fazla satır kullanılacaksa Begin-End deyimleri kullanılır.

Programınızın bir dizi talimatı tekrarlaması gerektiğinde, bir döngü kullanmanız gerekecektir. Delphi'de üç ana döngü türü vardır:

While Loop

While döngüsü, her yinelemenin başlangıcında bir koşulu denetler ve yalnızca koşul yerine getirildiğinde ilişikteki ifadeleri yürütür:

while (condition = True) do
begin
  //Do something
end;

For Loops

Delphi'deki döngüler için diğer birçok dilde döngülerden biraz farklıdır, ancak temeller hala aynıdır. Ekteki ifadeleri belirli sayıda tekrarlamak ve her yineleme ile belirtilen bir değişkenin değerini değiştirmek için bir for döngüsü kullanacaksınız.

for i := 1 to 100 do
begin
  //Do something
end;

Yukarıdaki örnekte, i'nin değeri başlangıçta 1 olarak ayarlanır ve ilişikteki ifadeler yürütülür. İkinci operasyonda i'nin değeri 2'ye çıkarılır ve ekli ifadeler yürütülür. Bu, i değeri 100'ü aşana kadar devam edecektir.

Counting down in a for loop

Varsayılan olarak, döngüler için Delphi yukarı doğru sayılır. Eğer bir Delphi for döngüsünde geriye doğru saymanız gerekiyorsa, downto anahtar sözcüğünü kullanmanız gerekecektir:

for i := 100 downto 1 do
begin
  //Do something…
end;

Repeat Until Loops

Döngüler döngülere çok benzeyene kadar tekrarlayın, ancak durumun ilk iterasyonundan sonra durum değerlendirilir.

repeat
  //Do something…
until (condition  == True);

It is also important to note that the loop will stop running if the condition is met, where while loops stop when the condition is not met.

Controlling Loops

Delphi provides two additional statements you can use to add a bit more control to your loops.

Break

To exit a loop, you can use the break statement:

for i := 1 to 100 do
begin
  if (i = 15) then Break;
end;

Continue

To instantly jump to the next iteration of a loop, you can use the continue statement:

for i := 1 to 100 do
begin
  if (i = 15) then continue;
  //Do something…
end;

Infinite Loops

An infinite loop is a common programming mistake where a program will enter a loop that will never exit, consider the following:

i := 0;
while (i < 100) do
begin
  ShowMessage(‘Hello’);
end;

In the example above, the value of i is set to zero.  We then enter a while loop which will test the value of i is less than 100.  As none of the statements inside the loop will change the value of i, the value of i will always be less than 100, and the loop will never terminate.